Quenta Maewen Sorondoyëo

Yáressë wendë Sindaiva marnë Lestanóressë, Sindicollo ar Melyanno muina aranië, ar vanima neryë vë nessa arin ar ómarya vanya né vë lómelindëo lírë laireva undómessë. Maewen estaina, an maitimë neryë vë nindë ornë.

Méleryë lasta quettar nyelloivë ar quentar vahaië nómion, nyári Amanwa calo ar veryë cariéron ohtassë moriherunna haira formessë. Sina lúmessë Elwë Sindicollo avaquentë qualmenen Noldoin tulë minna aranierya, sin sinë nyári lá hlarnë rimbavë mi Lestanórë. Ananta, auressë ranyar cólë quentalë et formello: lumba lairë Noldo ranyala harë Sangoronti, ar sinë quettar amper órë Maewendo, an ner tessen nyérë ar maivoinë sívë úmë quentassen Lestanórello. Ar lelyala telwa áressë harë nurrula sírë cáreryë lindë i quettain ar të lindanë poica ómaryanen.

Martanë sa lómelindë i hárë imbi aldo olvar hlárë linderya ar lastanë sa laicavë. Ar írë mettassë Maewen oantië ar lírerya isintië imbë i taurë ar i nén, i lómelindë úmë pusta linda lírë an sa ampes melmeryanen. Ar i aiwë willë haiya vahaiya Formenna illumë sácala Noldo yo quettar ápiër i nessa Sinda.

Háya willes, háya arta mornë tauri, taurë síri ar tárë oronti, tenna mettassë apa i aureli túles ambonnar Faucalitsëo. Entassë séres ondossë, ú tuo anda wiliénen ar tirnes lára nórë Sangoronti pella i taura arta moriheruo. Lá hláres lamma, er i eressë sú oioquírala asto. Apa sinta lúmë oantië yestanë i aiwë lirë lírerya ya telyanë i nínë sívë arinessë minya alca Anaro metya i fuinë. Noldo tírala raxessen ortanë caserya ar luhtainavë lastanë i lírë. úmeryë ista i lindë, mal nes moina ar vanya, ar sina lúmessë nes sívë póleryë hlarë poica óma lírala i quettar lindëo.

Yana lúmessë sinteryë sa i lírë carna né quettaryain, ar níri túler henduryanta írë lastaneryë. Luhtaina lómelindëo lírenen laica írë quantanë i Noldo órë ar tenceryë quettali fëafelmë sino. Ar aistana Valainen querneryë lómelindenna i telyanë lindalerya ar maquenteryes: "Aiwincë, ma coluvatyë sinë quettar i quenna i cárë lírë tana?" Ar i lómelindë cólë i menta ar atawillë i anda tië Lestanórenna.

I aureli oanter, ar i andë auri lairëo vanwë né írë Maewen muina Lestanóressë hárë síressë ya méleryë. Sen ólala vahaiyë nóri tirneryë titta aiwë hárala ondossë mi yúrula nén ar senna tírala. Yétaneryë i aiwë ar mettassë cenneryë yerna menta nútina aiwëo talenna. írë túleryë harë i aiwenna ú rinco hárë, sin Maewen lertaina né mapa i menta. Ar írë yestaneryë cenda i quettar colla i aiwenen órerya né quanta analta alassëo ar melmëo lá istainë sen ilya cuileryassë.

Atayestaneryë linda vinya lírë i quettain mentainë Noldollo. Ar i lírë quanta melmëo ar alassëo né. Mettassë tenceryë tatya menta ar áneryes lómelinden. "Aiwincë, hantanyet lá lesta mentallo. Ma coluvatyë sina menta sonna ar ma ellinduvatyë lírenya son?" I lómelindë ápina né ar sintë sa mára nat né anta tulco atta eldain i úvar cenë intë. Cóles i menta ar írë vanwa nes enwílala Formenna Maewen marnë harë i sírë raina ar lussala i Noldo essë: "Sorondo."

Tello aurë sina i lómelindë rimbë lúr willë nómello nómenna imbë i atta eldar ar cólë quettantar ar lírentar. Sorondo illumë milyanë i lamma rámaryaron nínessë, ar yétaneryë elerrína vilya lómissë ólala nessa Sindo i yestaneryë melë. Mal sinteryë sa úvaryë lerta tulë Lestanórenna yassë marneryë, ar sina natenen rimbë lúmi nyérë quantanë i Noldo írë i aureli vanwë ú quetto Maewen meldaryallo. Mal illumë írë i lómelindë entúlë sonna mettassë órerya haltanë alassenen ar i anta ya cenneryë olóreryassen anvanya né ilya aurenen ya vánë.

Yanë aureli i anvalini nér yar Maewen oi ecénië. I ilya auressë órerya lindanë ar vë luttala fánassen lenderyë liltala terë i tauri. Ar rimbë lúmi auressë entúleryë sírenna oio estelden sa i lómelindë ocólië menta Sorondollo. Ar lómissë tirneryë i vilya vë vaháya Sorondo, ar sen ólanë Sorondo olos olos ya lá oio cé anwata. Ananta, istata sa neryë aimen Formessë ar neryë sanweryassë tyárë Maewendo alassë... Tenn' aurë yassë lómelindë entúlë apa ananda mesta, rúcala ar ú mento.

Hrívë orontissen Formessë né ar Maewendo ambatírë fifírunë. Minya merneryë hosta estel sánala sa Sorondo hiruva vinya tië lelta menta senna. Mal óreryassë sinteryë sa Sorondo accaharë cotumo né, ar sa amárieryë raxessen ilya lúmessë. I vanessë ar quildë Lestanórëo úmë polë píca caurerya, ar i nurrula sírë ya emélieryë enyalië Sorondo né. ú ambatírëo merneryë arano lertalë autata, mal Sindicollo cé úmë merë hlarë quentalë Noldoron. Mettassë Maewen unduhárë, níri henduryatse, ar tírala orontinnar yar Lestanórëo rénar ner lussaneryë: "Merin sa polinyë wilë sívë aiwë arta sinë oronti imbë met..."

Ar írë i lómë túlë yestaneryë fumë yana nómessë yassë háreryë. Ar olóreryassen hláreryë taura óma vë rávëa raumo, mal lussala vë milya súrë yé. "Ma anwavë melilyë Sorondo lá lesta?", óma ta maquentë. "Melinyes", quenteryë. "Mal ma meliryel imya?" " Meliryen", quenteryë tancavë ar lá sánala. "Ma istuvaryel írë ómentuvallë?", entë i óma maquentë. Maewen sánë sinta lúmë, mettassë quenteryë: "Estel nissë ná sa órerya sonna quetuva." " Sin, nai ahyuvalyë aiwenna ar wiluvalyë meldalyanna. Mal nai atahyuvalyë eldaiva wendenna er ai istaryel ar lenna quetë anwa esselyanen ai umiryë ista, nauvalyë aiwë oialë. á cilë sailavë ai estelya melindolyan farëa ná!" Maewen atalemnë sánala, mal mettassë quenteryë: "ánin ahya aiwenna wilien sonna."

Sorondo hárë núra lattassë ondossen ar aurë sintanë. Upustieryë onotita i sintë auri írë Anar cálë lúmeli or mandoryo réna, ar i andë mori írë nixë túlë undu collorya ar úmeryë polë hirë fúmë. Ruhtë quantanë órerya írë enyálë ya martanë: ú tuo neryë yana auressë ar fúmë yestanë tulë sonna tírala írë róma orórië ilyë tiellon. I Moriheruo móli amahtier sonna ar apa sinta mahtalë yassë úmeryë polë mapa túrë amápientë ilya sollo ar ahátientes sina lattanna. Ar upustieryë maquetë inso manen úmientë macë so sina men né olca lá qualmë.

Mal i nat anolca né sa lá menta Maewendello utúlië apa yana aurello.

Tulcavë lá ilyë lúmi epë milyaneryë se, mal manen cé pólë lómelindë tuvë so sinomë... Maewen cé intyanë sa neryë qualin írë i lómelindë entúlë senna ú mento sollo. "Ma lantuvar níreryar nin?", maquenteryë i ringë ondor mandoryo. "Ma pustuvaryë enyalë nyë?" Níri quantaner henduryat ar i titta estel ya ehépieryë yestanë auta fifírula cálenen. Lumbor yestaner untupë i vilya ar írë ambacenneryë mistë lantanë Sorondo antanna nurtala níreryar. Tírala i huinenna cenneryë aiwëo canta i latto rénassë. "Lómelindë!", yáleryë quanta estelo, mal órerya nútanë írë i aiwë atayálë sonna laica yalmë vë nyérë unduwílala sonna. I aiwë úmë i lómelindë i talamessë ondova maiwë unduhárë.

Ilya ambatírë rácina nútaneryë talamenna ar auquernë aiwello. Ma sina nat né cotumo vinya nwalca tyalië amortien estelerya ar ta racien ata? "Heca! ányë lesta eressë!", yáleryë aiwenna. Ar apa sinta lúmë atawillë i aiwë et lattallo. Mal huinessë i maiwë entúlë nó eressëa yalmerya ercala i lómë. Ar ata unduwilles lattanna harien harë Sorondo lúmeli epë enwílala oa. Ar ilya aurenen yassë i aiwë entúlë, yestanë Sorondo cenitas mis sívë nat cotumo, mal sívë meldo eresseryassë.

ú queno yanna póleryë quetë mandoryassë, mettassë yestaneryë quetë maiwenna. Quenteryë aiwenna leliéron, sailë ar alasailë nation yar acárieryë cuileryassë ar melmeryo eldawendenna i oio ómentieryë olossen. Ar írë nyáreryë tana quenta, náveryë sa maiwëo hendu quanter nyérenen son ar meldaryan, ar yáles yalmë nainiéva vë nyényë.

"Maiwenya, entúlelyë nin!", quenteryë aiwen ilyë lúmessen ya willes or latta. Mal apa anda ar ringa lómë núra enyaliessë Maewendo quettaron, quenteryë lambenen Maewendo liéva: "Athólel nin, maewen!", an 'maiwenya' 'maewen' ná Sindalambenen. Mal úmeryë polë quetë malda, an i maiwë yestanë tiuya ar ahyanë cantarya. Ar et airë cálello vë mentaina Valainen wendë laurifindeva túlë sonna.

Ar hilyala lú i wendë ta vaitanë rancuryanten ar lussanë esserya, níri mirilyala henduryassen. Aseryë harë órerya, mérala sa lá oio mauya son lehtatas, Sorondo lussanë esserya quanta lúcëo: "Maewen." Ar peuntar ómentaner minya lúmë anda mihtalen. Ar apa amárientë vaitainë anda lúmen lálala ar nyénala ar mihtala intë, Sorondo tirnë henduryannar mettassë ar quentë: "Maewen, tyë melinyë lá lesta, sin lá polinyë colë i sanwë sa umbar etya sina latta nauva! An manen polilvë auta?" Mal tana lúmessë Maewen hanyanë. Mihtaneryes ata, ar cálë calanë lattassë epë aiwet willer oa.

I lómëo mornië vaitala te úsentë i cotumo tírala hendi. Mal aiquen cé cennë te náveryë cé sa son ólanë yana lómessë írë i aiwet wíler hyarmenna; maiwë ar soron terewíler i sindë ar astovë nóri orontinnar yassë haryanë estel hirita mára men hautien.

Ar túventes. Aldarembina nandë palunë epë henduntar ar Isil atacálë pitya nellessë ménala raicavë terë i tauri. Túlentë vilyallo latina menna harë i nellë ar sina lúmessë atahyanentë atta eldannar. Súrë lussanë aldarissen ar vahaya túlala raumo hlarna né. Maewen túlë harë Sorondonna. "I raumo tuluva rato", quenteryë, mal órerya úmë sina sanwessë. Sorondo úmë quetë. Unducenneryë antaryanna ya cálë fána isilmenen, ar rahtaneryë san ar márya mennë terë i laurëa finderya. Maewen ambatirnë ar ortanë máryat antaryanna, appala sa mussivë. Túlentë harenna, ar Maewen návë sa póleryë hlarë Sorondo hón palpala lintavë írë atamihtanentë. Ar yana mihtalessë orturnë laucëo falmanen írë mapanet ar fairintar sintaner et lúmello termarien tennoio. I silma isilmë oantë írë mori lumbor túler orontinnar. I súrë hlapunë ampolda, ar i nellëo nurrulë vanwa né escenen. Ar rossë lantanë, ringa rossë tenna lómëo mettanna.

Mettassë árassë lumbor váner ar rilya Anar arino alcarya pantanë or i eldu. Sorondo fúmala caitanë Maewendo rancussen írë Anar ta coivanë. Minya lúmen astalissen úmë ringa son, mal féleryë lauca hroarya harë so. Moicavë querneryë tírala vanya antarya arino cálessë vë enyalien ta oialë. Vanwa aurë ar i lómë sívë olos ner son, mal coivaina neryë sí. Ananta ungo yestanë tiuya sanweryassen, an vanda ánieryë ohtacarien Moriherunna anda vë poleryë súya.

Mal rimbë Noldor macinë ner astovë nórissen Faucalitsëo, ar úmeryë polë colë sanwë tyarita Maewen marë raxessë sina. Mal úmeryë merë ta auta ata apa mettassë utúvientë intë. Sorondo sánala, Maewen yestanë coiva ar sinta lúmen hehtaneryë sinë sanwi ar milyavë mihtaneryes cuiviënna.

Latyaneryë henduryat ar tirneryë antaryanna. "Náven sa olos né", quenteryë. "Lá.", Sorondo ataquentë rainavë. "Ilya anwa né." Quanta auressë ranyanentë terë i nandë ar hárentë nu altë aldar harë i nellë, quétala ar lálala. írë i aurë sintanë mornë lumbor amortaner ata et menello cana oronti tultala lauca rossë laireva. Márala rossessë ar maquentë Sorondo: "Maiwenya, manen ulya oio írë maren asetye? Cé estuvanyet Rossewendë." Lalanentë. írë lómë túlë lumbor vanwë né ar hárentë talamessë tírala Anar anúta.

Mal tana lú Sorondo úmë polë ta hehta, ar quenteryë Maewendenna lunga ómanen: "Maewen, tyë melinyë cuilenya pella, mal ëa nat ya mauya nin carë. ánenyë vanda mahtien i moriherunna, ar vanda sina termaruva tenna cuilenyo metta. Ananta, lá polin colë i sanwë sa ólelyat asinyë Faucalitsenna. Nyéna órenya, mal intyan sa mauya men auta intë, arrato apa intë utúvielvë mettassë, ar termarë ammárë aurinna írë polilvë aterta. Ma maruvatyë nin, ai mauya nin auta sí?"

Maewen tirnë talamenna ú quettaron, nó yestaneryë quetë lencavë: "Sinten sa mauyuva men auta intë mal estelinya né sa cé úva tulë acca rato lúmë autien." Amba tirneryë antaryanna. "Hanyan sa mauya tyen auta", yestaneryë. "Tyen maruvan tenna lúmë yassë polilvë ómenta ata, ai lúmë sina anda var sinta. Ar ëar nati márenyassë yannar mauya nin quetë Namárië, an úvanyet lerta tulë Lestanórenna oio. Mal ilya ya maquetin sí tyello malda neldë auri nar yassen polilvë ómarë, sina lúmeo enyalië coluva nye terë i mori lúmi yassen úvalvë marë asintë." Sorondo mihtaneryes milyavë. "Alassenen maruvan asetyë neldë auri."

Ar neldëa aurëo sinyessë, mettassë lúmë autien túlë. "Merin auta ú rimbë quettaron", quentë Maewen. Sorondo ta návë mára. Mistë lantanë lumnë lumbollon. Sorondo rahtanë senna ar mihtanes métima lúmen. Ar írë Maewen quernë ar lendë oa, cantarya sintanë hísienna. Mal írë úmeryës polë cenë, Sorondo hlárë i moicë quettar lindëo mistello:

An Amar anna guil i lant edhross neth thîn,
i lotheg neth a laeg navedui edlothiannen,
laiss gelin thiliar ar i vithren ast dregannen,
dan thia dûr i lû ir telir i nîn hin.

I Menel nalla hi o horaglar mi dîn,
edhrond i ngalad io, i ngalad gîl bauglannen,
i fain emôr or yrn, na dhúath aur trastannen,
i lû thent vain gwann hi i chemp i estel dîn.

O lû dholl trenar ven i 'lam mi chaered ad,
si revia sûl trîn gylf, sui faron goru bâd,
a bo i pheli cyrch i nallar naergon în.

Ross an uir dannant ir govennir ennas mín,
an nad hen lalaith nin sa anna ned i fuin:
i nen edhross an
im sui míthad o le vuin.

Ar quettaryainen féleryë naicë óreryassë auta, órerya quanta alassëo né ar raina né. Lencavë querneryë ar yestanë i anda tierya nan i Noldoron ostonnar.

Metta.

See the English text

written by Thorsten Renk and Katharina Golz; sonnet "Ross" (German original "Regen") by Katharina Golz

Back to the index